حوزه شهردار

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

دفترشهردار محترم منطقه

96023006

12

اموربانوان

96023032

2

مدیر دفتر شهردارمنطقه

96023005

13

رئیس املاک

96023140

3

دفتر قائم مقام منطقه

96023031

14

دفتراملاک

96023139

4

مشاورین

96023038

15

امورایثارگران

96023355

5

رئیس بازرسی

96023066

16

دفتراجرای احکام

96023320

6

دفتربازرسی

96023065

17

بایگانی اجرای احکام

96023321

7

رئیس حراست منطقه

96023060

18

اداره حقوقی منطقه

96023130

8

دفتر حراست

96023059

19

شورایاری

96023148

9

HSE

96023115

20

مشارکت های مردمی

96023036

10

رئیس روابط عمومی

96023101

21
سامانه 1888 96023068

11

دفتر روابط عمومی

96023100

22 سامانه 137 96023077

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون مالی واداری

96023200

12

مرکز مشاوره شهروندی

96023150

2

دفترمعاون مالی و اداری

96023201

13

رئیس موتوری سبک

96023419

3

رئیس خدمات 

96023360

14

رئیس دبیرخانه

96023109

4

مسئول اشتراک

96023260

15

رئیس درآمد

96023160

5

رئیس حسابداری

96023210

16

رئیس مالی پشتیبانی

96023251

6

دفترحسابداری

96023211

17

نوسازی وصول مطالبات

96023175

7

ممیزمالی

96023205

18

بانک تجارت

33819113

8

رئیس تدارکات

96023240

19

بانک اعتباری شهر

33824442

9

انبار

96023430

20

تعاونی مصرف

33820700

10

امورقراردادها

96023232

21

تعاونی اعتباری کارکنان

33005632

11

وصول مطالبات

96023256

22

دفتربسیج

96023329

معاونت  توسعه منابع انسانی  

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

96023080

5

دفتر رفاه

96023088

2

رئیس اموراداری

96023085

6

شرکت خدمات اداری شهر

96023095

3

رئیس آموزش

96023350

4

رئیس رفاه

96023190

معاونت شهرسازی و معماری

1

معاون شهرسازی

96023300

2

دفترمعاون شهرسازی

96023301

3

طرح تفضیلی

96023283

4

کمیسیون منتخب

96023311

معاونت امورشهری ومحیط زیست

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون امورشهری و فضای سبز

96023300

5

موتوری سنگین

96023420

2

دفترمعاون خدمات شهری

96023301

6

رئیس اجرائیات

96023111

3

رئیس خدمات شهری

96023375

7

دفتر اجرائیات

96023112

4

زیباسازی

96023830

8

واحد آماروآموزش امورشهری

96023379

13

افسرنگهبان

96023110

9

دفترساماندهی

96023391

10

فضای سبز

96023365

11

فضای سبزپارک مسعودیه

33151166

12

کلینیک گل وگیاه بوستان

33874000

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

دفترمعاونت ودبیرخانه

96023446

12

ستادمشارکت های اجتماعی

96023484

2

شورایاری طیب

33432756

13

کتابخانه هاشم آباد

3308923

3

اداره اموبانوان

96023468

14

خانه فرهنگ والفجر

33152939

4

ورزش بانوان

96023477

15

خانه فرهنگ ولیعصر

33738008

5

ورزش آقایان

96023474

16

ورزشگاه امام علی

33011593

6

امورمساجد

33432751

17

ورزشگاه گلچین

33732774

7

آموزش

33432749

18

سالن ورزشی والفجر

33833001

8

برنامه ریزی

96023481

19

کتابخانه پامچال

33878283

9

سلامت

96023461

20

ورزشگاه فجر

55064749

10

اداره فرهنگی

96023447

21

خانه محله قیامدشت

3358701

11

سرای محله طیب

33432738

22

مرکزخدمات علمی امیرکبیر

33898690

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

96023040

6

مدیریت بودجه

96023045

2

دفتر معاون

96023039

7

اعتبارات

96023042

3

مدیر فناوری وارزیابی عملکرد

96023330 8 واحدبیسیم 96023379

4

سایت کامپیوتر

96023340

5

اداره تشکیلات و بهبود روشها

96023050

معاون فنی وعمرانی

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون فنی وعمران

96023270

معاونت حمل و نقل  ترافیک

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

96023400

2

دفترترافیک

96023401

3

تاکسیرانی

96023416

4

شرکت واحد

96023415

 

 

ناحیه 1

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023515

6

شهرسازی

96023540

2

معاون

96023513

7

خدمات شهری

96023511

3

دفتر

96023516

8

فنی عمران و ترافیک

96023532

4

حراست

-

9

معاونت اجتماعی

96023524

5

معاونت مالی و ادرای

96023507

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه 2

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023555

6

شهرسازی

96023562

2

معاون

 96023559

7

خدمات شهری

96023571

3

دفتر

96023556

8

فنی عمران و ترافیک

96023552

4

حراست

96023568

9

معاونت اجتماعی

96023550

5

معاونت مالی و ادرای

96023569

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه3

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023600

6

شهرسازی

96023591

2

معاون

96023619

7

خدمات شهری

96023612

3

دفتر

96023601

8

فنی عمران و ترافیک

96023604

4

حراست

96023620

9

معاونت اجتماعی

96023611

5

معاونت مالی و ادرای

96023590

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه4

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023630

6

شهرسازی

96023656

2

معاون

96023638

7

مدیر اداره امورشهری و محیط زیست

96023640

3

دفتر

96023631

8

فنی عمران و ترافیک

96023649

4

حراست

96023664

9

معاونت اجتماعی

96023660

5

معاونت مالی و ادرای

96023645

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه5

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023700

6

شهرسازی

96023685

2

معاون

96023706

7

خدمات شهری

96023690

3

دفتر

96023701

8

فنی عمران و ترافیک

96023670

4

حراست

-

9

معاونت اجتماعی

96023675

5

معاونت مالی و ادرای

96023667

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه6

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023710

6

شهرسازی

96023733

2

معاون

96023708

7

خدمات شهری

96023719

3

دفتر

96023711

8

فنی عمران و ترافیک

96023726

4

حراست

96023741

9

معاونت اجتماعی

96023712

5

معاونت مالی و ادرای

96023730

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه7

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023750

6

شهرسازی

96023766

2

معاون

96023751

7

خدمات شهری

96023756

3

دفتر

96023749

8

فنی عمران و ترافیک

96023771

4

حراست

96023755

9

معاونت اجتماعی

96023760

5

معاونت مالی و ادرای

96023752

10

فوریت های ناحیه

 

ناحیه8

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

شهردار ناحیه

96023800

6

شهرسازی

96023820

2

معاون

96023808

7

خدمات شهری

96023809

3

دفتر

96023801

8

فنی عمران و ترافیک

96023794

4

حراست

96023804

9

معاونت اجتماعی

96023790

5

معاونت مالی و ادرای

96023805

10

فوریت های ناحیه

96023796

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها