ملاقات باشهردار

ملاقات مردمی شهردار درروزهای دوشنبه هرهفته ازساعت 8صبح درسالن کنفرانس منطقه برقرارمی گردد ساکنین محترم  منطقه مي توانند بدون وقت قبلی وبامراجعه حضوری باشهردار ملاقات داشته وتمامی مشکلات شهری مربوط به ملک ،محله و ...  رامطرح نمايند و منطقه  نیز تاحصول نتیجه پیرامون موضوعات ومشکلات پیگیر مراحل مختلف پرونده خواهندبود

تلفن تماس روابط عمومي جهت كسب اطلاعات بيشتر :  96023101