حوزه شهردار

ردیف

مقام استفاده کننده

آدرس پست الکترونیک

ردیف

مقام استفاده کننده

آدرس پست الکترونیک

1

دفترشهردار محترم منطقه

lotfi-mo@tehran.ir

16

اموربانوان

namjou-m@tehran.ir

2

مدیر دفتر شهردارمنطقه

zangabadi@tehran.ir

17

رئیس املاک

soori-m@tehran.ir

3

دفتر قائم مقام منطقه

pournasr@tehran.ir

18

دفتراملاک

soori-m@tehran.ir

4

مشاورین

aaaa@tehran.ir

19

امورایثارگران

aaaa@tehran.ir

5

رئیس بازرسی

sasaninejad@tehran.ir

20

دفتراجرای احکام

ebrahimi-bi@tehran.ir

6

دفتربازرسی

sasaninejad@tehran.ir

21

بایگانی اجرای احکام

ebrahimi-bi@tehran.ir

7

رئیس حراست منطقه

movahedi-h@tehran.ir

22

اداره حقوقی منطقه

kharazi@tehran.ir

8

دفتر حراست

aaaa@tehran.ir

23

شورایاری

aaaa@tehran.ir

9

HSE

aaaa@tehran.ir

24

مشارکت های مردمی

aaaa@tehran.ir

10

رئیس روابط عمومی

aaaa@tehran.ir

25
سامانه 1888 aaaa@tehran.ir

11

دفتر روابط عمومی

aaaa@tehran.ir

26 سامانه 137 aaaa@tehran.ir

12

معاون مالی و اقتصاد شهری

arahimzadeh@tehran.ir

27 معاون توسعه منابع انسانی asghari-m@tehran.ir

13

معاون شهرسازی و معماری

rezaei-masoud@tehran.ir

28 معاون فنی و عمرانی halajian@tehran.ir

14

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

naeimi-b@tehran.ir

29 معاون امور شهری فضای سبز Karimi Pourzareei@tehran.ir

15

معاون حمل ونقل ترافیک

salemi-mr@tehran.ir

30 معاون امور اجتماعي فرهنگي smaeili-reza1@tehran.ir