راهنمای شهرسازی

انواع مجوز و پروانه های ساختمانی

پروانه ساختمانی اراضی بایر

تخریب و نوسازی

اضافه اشکوب

توسعه بنا

تغییرات

تبدیلات

تغییر نقشه

تمدید پروانه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر مالک یا مالکین

اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی

اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد.

ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری(در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد)

اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.

در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شود.

مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی

تشکیل پرونده

بازدید

طرح تفصیلی

بر و کف

در صورت داشتن خلاف: بررسی خلاف- رئیس طرح تفصیلی- دستور نقشه

در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح تفصیلی- دستور نقشه

مدارک لازم هنگام ارئه نقشه بابت بررسی و صدور فیش عوارض

نقشه معماری که جزئیات مبحث 19 نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار 2 سری

چک لیست مبحث 19(صرفه جویی در انرژی) با امضا و مهر مهندس معمار

برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضا شده باشد.

مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی

رسید نقشه

بررسی نقشه   در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه

اعلام عوارض

تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل مالک

تذکر: از تاریخ 1/10/86 ارائه خدمات مهندسی برای کلیه پروژه ها با زیر بنای ناخاص صرفا تخریب و نوسازی یا پروانه(زمین بایر یا پروانه) بیش از 3000 متر مربع از طریق سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشترکا انجام  می گردد.

مرحله سوم گردشگار صدور پروانه ساختمانی

اعلام وصول عوارض

استعلام برگ مهندسین

در صورت تائید  برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود)

 تهیه پیش نویس پروانه

تائید رئیس طرح تفصیلی

تائید رئیس صدور پروانه

تائید معاون شهرسازی

تائید شهردار

چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین

صدور و تحویل به مالک

 

جهت اخذ پروانه ساختمانی موارد ذیل قابل ذکر است:

حضور مالک یا وکیل با ارائه کارت شناسائی

همراه داشتن سند مالکیت

حضور مهندس ناظر با ارائه کارت شناسایی

توجه: جهت دریافت پروانه ساختمانی حضور مهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت استعلام اتش نشانی

مدارک لازم :

نامه شهرداری منطقه

دو سری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه 8 واقع در قطع A3

 اصل و کپی سند مالکیت

فرم اعلام عوارض

فیش پرداختی عوارض ایمنی

حضور مالک با کارت شناسائی یا وکیل با وکالت نامه رسمی

CD  نقشه های معماری

نشانی: خیابان آزادی- نبش خیابان میمنت، سازمان آتش نشانی    

تلفن : 66037000

 

عدم خلاف ساختمان

مدارک لازم :

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر شناسنامه مالک يا مالکین

اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی

اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل قانونی

اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد. ( در صورتی که نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد)

ارائه گواهی 6 و 8 قانونی زمین شهری (در صورتی که ملک فاقد بنای احداثی باشد)

اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند.

مراحل  گردشکار:

تشکیل پرونده

درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی و برو کف، در صورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس و محاسبات.

 تائید رئیس طرح

تائید رئیس نظارت فنی، تائید معاون شهرسازی و معماری، تائید شهرداری منطقه

در صورت خلاف، پس از بررسی خلاف، ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صد و صدور رای و اجرای رای توسط متقاضی

پیش نویس و محاسبات

تائید رئیس طرح تفصیلی و برو کف

تائید نظارت فنی

تائید معاون شهرسازی و معماری

تائید شهردار منطقه

 صدور و تحویل به مالک

 

انواع گواهی های ساختمانی

مدارک لازم:

اصل و تصویر مدارک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد: ( سند 6 دانگ برگه قراردادی و واگذاری زمین شهری، اجاره نامه ساختمان اوقاف، نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران با بنچاق)

اصل و تصویر شناسنامه مالکین

اصل و تصویر نوسازی سال جاری

اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان است

اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

نقشه

حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است.

اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

گزارش مهندس ناظر (شماره و یا تصویر گزارش ارائه شده)

فرم تعهد محضری در مورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشد.

گزارش اتمام بنا

برگه اتمام بنا

ارائه تائیدیه آسانسور در صورت داشتن آسانسور

ارائه فیش آب و برق و تلفن و گاز

ارائه مدارکی مبنی بر دلالت قدمت بنای مربوط به قبل از سال 49 می باشد.

(از قبیل فیش برق و سوابق نوسازی)

تخریب و نوسازی

مدارک لازم:

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی

اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه شود.

ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (در صورتی که ملک فاقد بنای احداثی باشد)

اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند.

فیش، آب، برق، گاز و تلفن

مراحل گردشکار:

اخذ مدارک ثبت فرم درخواست

تشکیل پرونده

بازدید

طرح تفصیلی و بروکف

دستور نقشه

ارائه نقشه معماری و برگ معماری

بررسی نقشه و صدور فیش عوارض

ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسب و چک لیست محاسباتی زلزله

پیش نویس پروانه

تائیدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)

تائید آتش نشانی (جهت ساختمان های بی شاز 6 طبقه)

صدور و تحویل به مالک

مدارک لازم پس از تائید نقشه:

پس از پرداخت عوارض متعلقه به همراه نامه تائید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز می بایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از 5000 متر مربع زیربنا می باشد)

-1نقشه معماری تائید شده 4 سری با امضاء و مهر مهندس معمار

1-1- نقشه محاسباتی 4 سری با امضاء و مهر مهندس محاسب

1-2- برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد.

1-3- چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب

-2 فرم تعهد تخریب با امضاء مالک و یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد  در صورت تخریب و نوسازی ارائه شود (در صورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)

-3 نقشه تاسیسات برق 4 سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمان های 5 طبقه و بیشتر روی پیلوت یا 3000 متر مربع به بالا)

برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد.

-4 نقشه تاسیسات مکانیکی 4 سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمانهای 5 طبقه روی پیلوت یا 3000 متر مربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد.

-5 فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمانهای بیشتر از 3000متر مربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد.

-6 برگ تعهد نظارت بابت درخواستهای :

الف: تخریب و نوسازی

ب : پروانه ساختمانی

-7 گزارش های مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه)

 

توجه :  در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تاخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود.

-8 جزئیات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سری.

-9برای ساختماهای مسکونی 6 طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غير مسکونی اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی.

-10 اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای 1000 متر مربع و یا 10 طبقه بیشتر

-11مالک موظف قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی  لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد

مراحل گردشکار:

در صورت خلاف، بررسی خلاف و ارجاع به کمیسیون ماده صد و یا داخلی

 صدور رای و اجرای رای توسط متقاضی

ارائه مدارک لازم

 واحد پیش نویس و محاسبات

 رئیس طرح تفصیلی و بروکف

 تائید رئیس نظارت فنی

 تائید معاون شهرسازی و معماری منطقه

تائید شهردار منطقه

 صدور گواهی

در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم

واحد پیش نویس و محاسبات

رئیس طرح تفصیلی و بروکف

تائید رئیس نظارت فنی

تائید معاون شهرسازی و معماری منطقه

تائید شهردار منطقه

چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین

صدور گواهی

 

دریافت گواهی پایان کار:

پایان ساختمان قبل از سال 1349

 پایان کار آپارتمان

تهیه پایان کار ساختمان

 عدم خلاف

پایان کار

 

صدور پایان کار (پیش نویس)

مدارک لازم:

تائیدیه آتش نشانی جهت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه

فیش عوارض پرداخت شده

نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده

 

مدارک لازم جهت پایان کار برای املاک دارای پروانه ساختمانی سال 1366 به بعد

گزارش اتمام بنا

برگ اتمام بنا

ارائه تائیدیه آسانسور(در صورت داشتن آسانسور)

ارائه تائیدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای 6 طبقه)

ارائه فیش و آب و برق و تلفن و گاز

 

تفکیک و تجمع

مدارک لازم

سه نسخه از سند مالکیت

 یک برگ نقشه 1.2000 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی

 مفاصا حساب نوسازی

در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری

در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل ان ها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نباشد. ارائه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.

در صورتی که ملک به صورت ساختمانی باشد پایان کار ارائه می شود.

در صورتی که قبلا جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده باشد اطال گردد.

در صورتی که ملک قبلا فاقد ابعاد باشد نقشه ثبتی ارائه شود

در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود.

جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامی است

ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد.

افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد.

 

مراحل گردشکار:

در صورت نداشتن خلاف عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی

اخذ نقشه تفکیک و عوارض مربوطه

تایید مسئولین

ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد

در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف، اخذ رای و اجرای آن

عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی

اخذ نقشه تفکیک و عوارض مربوطه

تایید مسئولین

ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد

 

استعلام طرح

مدارک لازم:

ارائه استعلام از مراجع زیربط(بانک- دفترچه)

ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد.

در صورت امکام ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان

 

مراحل گردشکار:

ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده

بازدید

اعلام نظر طرح تفصیلی و بر و کف

تهیه پیش نویس پاسخ استعلام طرح

تایید مسئولین

صدور پاسخ استعلام

 

کسب و پیشه:

مدارک لازم مرحله اول:

ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی

فتوکپی سند مالکیت

فتوکپی اجاره نامه و يا وکالت

 

مراحل گردشکار:

پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است

(در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد)

بازدید

طرح تفصیلی بر و کف

در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی

دریافت پاسخ استعلام ترافیکی

اعلام نظر امور کسب(منفی یا مثبت)

صدور پاسخ به اتحادیه

در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون های مورد نظر و صدور و اجرای رای

استعلام ترافیکی

دریافت پاسخ استعلام ترافیکی(منفی یا مثبت)

اعلام نظر امور کسب(منفی یا مثبت)

صدور پاسخ به اتحادیه

 

مراحل دریافت مجوز نصب تابلو

 

مدارک لازم:

 

فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه

 

جواز کسب

 

ارائه پایان کار اداری- تجاری- مسکونی(بسته به نوع کسب)

 

ارائه رضایت نامه کتبی از هیئت مدیره- مدیر ساختمان یا طبقه فوقانی

 

( به طور کلی عدم وجود هر گونه شاکی در مشاعات)

 

ارائه عکس از محل نصب تابلو

 

محل مراجعه: اداره زیبا سازی منطقه

 

 

مراحل دریافت تاییدیه پلاک آبی

 

الف- منازل:

 

ارائه فتوکپی سند مالکیت

 

ارائه فتوکپي جواز کسب

 

ارائه فتوکپی پایان کار

 

ارائه مفاصا حساب شهرداری

 

 

ب- مغازه:

 

ارائه فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه

 

ارائه فتوکپی پایان کار

 

ارائه فتوکپی مفاصا حساب شهرسازی

 

محل مراجعه: اداره زیبا سازی منطقه

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها