نرم افزار موبایل منطقه 15 به همت اداره فناوری اطلاعات شهرداری این منطقه در سال 1394 با هدف سهولت دسترسی مراجعان به شهرداری این منطقه آماده و تولید شده است. در این نرم افزار می توان اطلاعات متنوع و مفیدی را در ارتباط با معرفی منطقه 15 شهرداری تهران و نواحی هشت گانه ی کسب نمود و تصاویر امکان شاخص این منطقه را به نظاره نشست. همچنین امکانات دیگری همچون اخبار شهرداری منطقه 15 و معرفی شهدای این منطقه و نیز لینک های مختلف برای رسیدگی به امور مرتبط به شهرداری همچون عوارض و خرید طرح ترافیک و ... در این نرم افزار گنجانئه شده است.