ساختمان شماره 1 سال 1398

6

ساختمان شماره 2 سال 1398

4

ساختمان شماره 3 سال 1398

4

باغچه حواس سال 1398

4

خیابان اتابک سال 1398

3

خیابان احدی سال 1398

3

بوستان گلگشت سال 1398

3

سرای محله طیب سال 1398

3

مفهوم مناسب سازی

معلولین حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضوریابند و زندگی کنند. با توجه به اهمیت مشارکت حداکثری سرمایه های انسانی یک جامعه در توسعه پایدار و ایجاد محیط های مناسب سازی شده و قابل دسترس برای همه؛ ارزش و اهمیت توجه به محیط های بدون مانع و قابل دسترس  برای حضور و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت و ناتوانی که حجم قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، امری ضروری و لازم به نظر می رسد.

مناسب سازی به فرآیندی اطلاق می گردد که از طریق آن نظام کلی جامعه نظیر محیط فیزیکی و مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و فرهنگی، فرصت های شغلی و آموزشی و تسهیلات ورزشی، تفریحی و بهداشتی در دسترس همه افراد جامعه به ویژه افراد کم توان  قرارمی گیرد. آگاهی به این مسئله که مناسب سازی مستلزم صرف هزینه های بالا نیست و مهم تر این که انجام مناسب سازی هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است، بسیار قابل تامل می باشد و به خوبی می توان گفت مهم ترین چالش و مانع، موضوع عدم آگاهی است که اطلاع رسانی و آموزش مهم ترین راهکار مقابله با این آسیب است.

تشکیل کمیته مناسب سازی در شهرداری تهران

معلولیت و ناتوانی پدیده ای است که با زندگی بشر گره خورده و بخش جدایی ناپذیر زندگی اوست به طوری که انسان به دلایلی چون بیماری، حادثه و یا رسیدن به دوران سالمندی آن را به صورت دائم یا موقت تجربه می نماید. در این راستا مشکلات حضور توان یابان در جامعه و مشارکت کامل آنان در فعالیت های اجتماعی به دلیل وجود انواع موانع فیزیکی و معماری در سطح محیط های عمومی و در نتیجه قابل دسترس نبودن آن محیط ها، از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های فراروی  توان یابان، خانواده آنان و سازمان های متولی است. نگاهي اجمالي به فضاهاي شهري نشان مي دهد كه در طراحي اين فضاها توجه چنداني به آسايش و راحتي اين گروه از جامعه نشده است.

وجود مشكلات كالبدي فراوان در فضاهاي شهري استفاده از اين فضاها را براي ناتوانان به حداقل رسانده و در بعضي موارد غير ممكن ساخته است درهمين راستا شهرداري تهران و اداره كل معماري و ساختمان به منظور ارتقاي كيفيت ساختمان ها و فضاهاي شهري و مناسب سازي آنها براي معلولين جسمی- حركتي اقدام به تشکیل کمیته مناسب سازی در مناطق نموده است. در طی این فرآیند اماکن عمومی با نیازهای احاد جامعه منطبق گردیده و شهر رو به هدف غایی شهری برای همه پیش می رود.