حقوقی


فک پلمپ و استنکاف  از پرداخت جرا ئم
استنکاف مالک از پرداخت جرائم شهرداری در صورت استنکاف مالک از پرداخت جرائم ، صرفا در مو ارد یکه جریمه مستند به تبصره های 2و 3 باشد ( بصراحت مفاد تبصره های مذکور ) میتواند از کمیسیون صادر کننده رای تقاضای صدور رای تخریب و رفع خلاف نماید ، در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد ، چنین اقدامی قانونی نبوده و کمیسیو نها ی موضوع تبصره یک و 10 ماده صد صالح به رسیدگی و صدور رای مجدد نمیباشند (3234/814-01/02/71)


 

حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
ارسال سوابق در اسراع وقت به شعب دیوان عدالت اداری بمنظور رسیدگی به داد خواستها ی معترضین به اختیارات دیوان عدالت اداری آراء کمیسیو نهای ماده صد ، کلیه مسئولین شهرداریهای مناطق مکلفند برابر ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری هرگونه سوابق و مدارک مورد نیاز دیوان را در اسراع وقت به شعب درخواست کننده ارسال نمایند (38890/71563/317-26/07/69)
 
نما سازی ساختمان
نما سازی و محوطه سازی قبل از صدور پایان ساختمان صدور پایان ساختمان موکول به انجام نماسازی و محوطه سازی میباشد .

فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/08/69 شورایعالی شهرسازی و معماری ا یران
 
1- کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قا بل مشاهده است ، اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی نمای شهری محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود .
2- صدور گو اهی پایان کار ساختمان مشورط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است .
3- مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال بکارمهندسی موظفند در تهیه واجرا و نظارت بر طرحها ساختمانی نماسازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند .69101/80-26/12/68)
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها