حوزه شهردار

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

دفترشهردار محترم منطقه

33152524

11

آبدارخانه دفترشهردار

-

2

مدیر دفتر شهردارمنطقه

33152526

12

رئیس املاک

33152512

3

دفتر قائم مقام منطقه

33152520

13

دفتراملاک

33152512

4

مشاورین

33152520

14

امورایثارگران

33825559

5

رئیس بازرسی

33845588

15

دفتراجرای احکام

33152990

6

دفتربازرسی

33156259

16

بایگانی اجرای احکام

-

7

رئیس حراست منطقه

33141557

17

اداره حقوقی منطقه

33152508

8

دفتر حراست نعمتی

33152523

19

شورایاری

33845544

9

HSE

33151962

20

مشارکت های مردمی

33806425

10

اموربانوان

33648240

5

معاونت مالی و ادرای

33658006

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون مالی واداری

33152500

12

مرکز مشاوره شهروندی

33808695

2

دفترمعاون مالی و اداری

33152500

13

رئیس موتوری سبک

33152515

3

رئیس خدمات عمومی

33153178

14

تلفنخانه

33152502

4

مسئول اشتراک

33152441

15

رئیس درآمد

33152507

5

رئیس حسابداری

33152509

16

عوارض خودرو

3386235

6

دفترحسابداری

33152509

17

نوسازی وصول مطالبات

338334005

7

ممیزمالی

33153150

18

بانک تجارت

33819113

8

رئیس تدارکات

33153001

19

بانک اعتباری شهر

33824442

9

انبار

33720703

20

تعاونی مصرف

33820700

10

امورقراردادها

33153010

21

تعاونی اعتباری کارکنان

33005632

11

وصول مطالبات

33834005

22

دفتربسیج

33825552

معاونت  توسعه منابع انسانی  

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

33152522

6

دفتر رفاه

33152624

2

رئیس اموراداری

33655717

7

شرکت خدمات اداری شهر

33808731

3

رئیس کارگزینی

33819112

8

فنی عمران و ترافیک

33656361

4

رئیس دبیرخانه

33818000

5

رئیس رفاه

33648237

معاونت شهرسازی و معماری

1

معاون شهرسازی

33657770

2

دفترمعاون شهرسازی

33152928

3

طرح تفضیلی

33157760

4

کمیسیون منتخب

33845533

معاونت امورشهری ومحیط زیست

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون امورشهری و فضای سبز

33151888

11

سامانه 1888

33824443

2

دفترمعاون خدمات شهری

33152545

12

سامانه 137

33153930

3

رئیس خدمات شهری

33657771

13

موتوری سنگین

55316474

4

زیباسازی

33364527

14

رئیس اجرائیات

33152528

5

واحد بیسیم

33152521

15

دفتراجرائیات

33845558

6

واحد آماروآموزش امورشهری

33820702

16

افسرنگهبان

33845558

7

دفترساماندهی

33152527

8

فضای سبز

33645223

9

فضای سبزپارک مسعودیه

33151166

10

کلینیک گل وگیاه بوستان

33874000

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

دفترمعاونت ودبیرخانه

33432743

12

ستادمشارکت های اجتماعی

33432735

2

شورایاری طیب

33432756

13

کتابخانه هاشم آباد

3308923

3

اداره اموبانوان

33432755

14

خانه فرهنگ والفجر

33152939

4

ورزش بانوان

33432754

15

خانه فرهنگ ولیعصر

33738008

5

ورزش آقایان

33432753

16

ورزشگاه امام علی

33011593

6

امورمساجد

33432751

17

ورزشگاه گلچین

33732774

7

آموزش

33432749

18

سالن ورزشی والفجر

33833001

8

برنامه ریزی

33432748

19

کتابخانه پامچال

33878283

9

سلامت

33432747

20

ورزشگاه فجر

55064749

10

اداره فرهنگی

33432742

21

خانه محله قیامدشت

3358701

11

سرای محله طیب

33432738

22

مرکزخدمات علمی امیرکبیر

33898690

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

33808695

6

مدیریت بودجه

33152516

2

دفتر معاون

33152511

7

اعتبارات

33152516

3

مدیریت اطلاعات ورایانه

33820701

4

سایت کامپیوتر

33153015

5

اداره تشکیلات و بهبود روشها

معاون فنی وعمرانی

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون فنی وعمران

33152777

معاونت حمل و نقل  ترافیک

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

ردیف

مقام استفاده کننده

شماره مستقیم

1

معاون

33820261

2

دفترترافیک

33839071

3

تاکسیرانی

33838377

4

شرکت واحد

33839068

33656362

روابط عمومی

1

روابط عمومی

33152506

3

دفتر روابط عمومی

33152506

4

سامانه پیام شهر

33806367

5

33856156

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها