مدارک لازم: 1. ارائه کپی سند آپارتمان 2. ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی 3. تشکیل پرونده مراحل گردشکار: 1. مراجعه به مسئول محله مربوطه 2. صدور فیش 3. پرداخت فیش 4. دریافت مفاصا حساب
مدارک لازم : 1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی
2- فتوکپی سند مالکیت
3- فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت
مراحل گردشکار:
پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است.
(در صورتی که مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد).
1- بازدید
2- طرح تفصیلی و بر و کف
3- در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی
4- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی
5- اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)
6- صدور پاسخ به اتحادیه
7- در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون مورد نظر و صدور و اجرای رأی
8- استعلام ترافیکی
9- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)
10- اعلام نظر امور کسب (منفی و مثبت)
11- صدور پاسخ به اتحادیه
۱. به همراه داشتن مدارک مورد نیاز
۲. مراجعه مالک یا وکیل قانونی مالک به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه
۳. دریافت نوبت
۴. بررسی مدارک و پرونده و صدور فیشهای مربوطه
۵. پرداخت فیش های مربوطه
۶. عودت فیشهای پرداختی به باجه مربوطه
۷. صدور مفاصاحساب
مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب نوسازی ملک و آپارتمان
۱-حضور مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالتنامه و کارت شناسایی ۲- اصل سند مالکیت ۳- اصل پایان کار یا کپی ۴- نامه دفترخانه ۵- اصل قبض های پرداختی نوسازی ، خدمات

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری
۱- اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت ۳- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها ۴- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلو

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای تجاری
۱-مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- حضور مالک یا وکیل قانونی و معرفی نامه ۳- نامه دفترخانه ۴- فیش های پرداختی مشاغل خدمات تابلو ۵- پایان کار تجاری ۶- کپی صورت مجلس تفکیکی

مراجعه مالک به همراه اصل سند مالکیت ویکی از فیش های سنوات قبلی به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه
۲- دریافت نوبت
۳- ارائه مدارک مورد نیاز به باجه مربوطه
۴- دریافت فیش مورد نظر
مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض نوسازی
۱-ارائه سند مالکیت 2- ارائه فیش یا مفاصا حساب سالهای 70 به بعد 3- در صورت تفکیک شدن فتوکپی صورتمجلس تفکیک

مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض مشاغل
۱- ارائه سند مالکیت شامل : (سند- اجاره نامه- صلح نامه) 2-ارائه آخرین فیش پرداختی توسط مودی 3- کپی مجوز کسبی یا پایان کار 4- ارائه استعلام اتحادیه

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری
۱-اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) 2- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت 3- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها 4- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلو

 

 

مدارک لازم:
1- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامچه
2- جواز کسب
3- ارائه پایان کار اداری - تجاری – مسکونی (بسته به نوع کسب)
4- ارائه رضایت نامه کتبی از هیأت مدیره – مدیر ساختمان یا طبقه فوقانی (به طور کلی عدم وجود هرگونه شاکی در مشاعات)
5- ارائه عکس از محل نصب تابلو
محل مراجعه: اداره زیباسازی منطقه
توجه: مالکین محترم جهت درخواست به اداره زیباسازی مراجعه نمایند .

الف- منازل:
1- ارائه فتوکپی سند مالکیت
2- ارائه فتوکپی پایان کار
3- ارائه مفاصاحساب شهرداری

ب- مغازه:
1- ارائه فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامچه
2- ارائه فتوکپی جواز کسب
3- ارائه فتوکپی پایان کار
4- ارائه فتوکپی مفاصا حساب شهرسازی

بر اساس قانون شهرداری ، آبیاری و رسیدگی به فضای سبز محوطه های خصوصی و داخل منازل بر عهده مالک می باشد.
1-ارائه درخواست کتبی یا تماس با سامانه 137 یا درخواست کتبی به معاونت امور شهر و فضای سبز
2-بازدید کارشناسان مربوط و تنظیم گزارش
3-اخذ مجوز از کمیسیون ماده 7 سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
4-قطع درختان خشک حاشیه معابر و فضاهای سبز شهری توسط شهرداری
5-قطع درختان خشک داخل املاک و فضاهای خصوصی توسط مالکین با هماهنگی قبلی با مسئول فضای سبز ناحیه یا اداره فضای سبز از طریق درخواست کتبی
کنترل آفات و بیماری های گیاهی داخل محوطه های خصوصی و منازل بعهده مالک بوده ، لیکن شهرداری نسبت به ارائه مشاوره رایگان در این مورد اقدام می نماید .
مسئولیت آبیاری درختان حاشیه معابر بر عهده شهرداری بوده و در صورت اختلال آبیاری بموقع شهروندان گرامی می توانند مراتب را به سامانه 137 شهرداری تهران گزارش و پیگیری نمایند .
سمپاشی بر علیه پشه و مگس بعهده شهرداری نمی باشد و در این رابطه هیچ اقدامی از سوی شهرداری صورت نمی پذیرد.
در صورت صدور مجوز قطع از سوی کمیسیون ماده 7 سازمان پارک ها جریمه بر اساس اندازه محیط بن و میزان خسارت وارده وبا توجه به تعرفه شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر محاسبه و اعمال می گردد . لیکن در صورت عدم وجود مجوز کمیسیون ماده 7 سازمان پارک ها ضمن اعلام جرائم زیر با متخلف برابر ماده 4 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد گردید .
1-قطع درخت با محیط بن 15 تا 50 سانتی متر 000/000/3 ریال
2-قطع درخت با محیط بن 50 تا 100 سانتی متر به ازای هر سانتی متر 000/300 ریال به مبلغ ردیف یک اضافه می شود .
3-قطع درخت با محیط بن بیشتر از 100 سانتی متر به ازای هر سانتی متر 000/000/6 ریال به مبلغ ردیف های یک و دو اضافه می شود .
به عنوان مثال : بابت قطع درختی با بن 157 سانتی متر ( قطر 50 سانتی متر ) مبلغ جریمه 000/600/75 ریال خواهد بود .

امکان قطع درختان و شاخه های سبز جهت افزایش دامنه توسعه بصری تابلوهای مذکور وجود ندارد .
پس از تماس شهروندان ، کارشناس ناظر فضای سبز به محل مراجعه و در صورت نیاز به سمپاشی یا هرس این امر در زمان مناسب صورت خواهد پذیرفت .
در صورت ایراد خسارت به درختان حاشیه بر اثر برخورد خودروها گزارش مربوطه توسط ناظر فضای سبز تهیه و میزان خسارت محاسبه و مکاتبه لازم با پلیس راهور جهت هدایت مالک خودرو و پرداخت خسارت توسط نامبرده صورت می پذیرد .
کنترل آفت و بیماری های درختان حاشیه معابر و خیابان ها بعهده شهرداری بوده ودر صورت عدم انجام بموقع شهروندان می توانند با سامانه 137 تماس و موارد را گزارش و پیگیری نمایند .
در صورت خسارت به اشجار داخل گزارش مربوطه توسط اداره فضای سبز تهیه و پرونده جهت صدور رای در کمیسیون داخلی ماه 7 که در منطقه تشکیل می شود ارجاع . پس از صدور رای ، پرونده جهت برخورد با متخلف به سازمان محترم پارک ها و فضای سبز شهر تهران ارسال و پس از طی مراحل قانونی توسط سازمان پارک ها به شهرسازی منطقه ارسال می گردد.در صورت خسارت به اشجار مقابل ملک نیز ابتدا پرونده جه صدور رای به کمیسیون اصلی ماه 7 سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ارسال و سپس تمامی مراحل فوق طی می گردد.
هرس درختان در صورت نیاز و تایید کارشناسان فضای سبز ، تنها در فصل زمستان صورت می پذیرد .

 

در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
مراحل گردشکار چک برگشتی:
1. مراجعه مالک به اداره حقوقی
2. اخذ نظریه واحد حقوقی
3. مراجعه به اداره درآمد
4. محاسبه دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی
5. صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)
6. مراجعه به بانک
7. مراجعه به اداره درآمد
8. تاییدیه برای اداره حقوقی و اداره حسابداری
مدارک لازم:
1. اصل نامه دفترخانه
2. فیش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز
3. پایان کار معتبر(که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرداری نداشته باشد)
مراحل گردشکار:
1. مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم
2. ارائه مدارک به متصدی درآمد
3. دریافت پاسخ کتبی از درآمد
4. ارائه به دفترخانه مربوط
1-نامه شهرداري منطقه
2-دو سري نقشه هاي معماري ممهور به مهر شهرداري منطقه 20 در قطع A3
3-اصل و كپي سند مالكيت
4-فرم اعلام عوارض
5-فيش پرداختي عوارض ايمني
6-حضور مالك با كارت شناسايي يا وكيل با وكالت نامه رسمي
7-سي دي نقشه هاي معماري
4-مدارک لازم جهت پرداخت عوارض خودرو چیست؟
- شناسنامه خودرو (برگ سبز)
2- برگ فروش (کمپانی یا گمرکی)
3- سوابق پرداختی
(اصل مفاصاحساب، اصل فیش پرداختی تهران و شهرستان)
- فرم در خواست مجوز حفاری از شرکت مربوطه پس از گذراندن گردش کار ( بررسی مدارک - موقعیت ملک - نوع معبر از نظر پیاده رو - سواره رو ) و پرداخت هزینه حفاری که بر اساس متراژ ارائه شده محاسبه می گردد نسبت به صدور مجوزه حفاری اقدام می گردد . 2- اصل سندمالکیت به همراه کپی صفحات دوم - سوم - نقل انتقال 3- اصل و کپی فیش نوسازی سال جدید ( کلیه واحدها ) صدور مجوز حفاری از یک الی 100متر در نواحی مربوط محل متقاضی و بالای صد متر و بزرگراه ها توسط واحد حفاری معاونت فنی و عمرانی صورت می پذیرد .
پس از تسلیم چک به درآمد از حساب مالک برداشت می گردد.
- اقساط بصورت ماهانه می باشد و در صورت نداشتن چک جهت اقساط ماهانه میتوان 2 ماه یا 3 ماه با یک چک پرداخت کرد.
- در صورت پر نبودن مبلغ قسط در حساب مالک، چک توسط بانک برگشت خورده و در صورت مراجعه مجدد مالک جهت پرداخت چک برگشتی دیر کرد محاسبه میگردد که این دیرکرد طبق شاخص دیرکرد ارسالی توسط بانک مرکزی محاسبه میگردد.
- درصورت پرداخت اقساط بصورت نقد، در مرحله بعدی چکها معوضگیری شده و فیش نقدی صادر میگردد تا پس از پرداخت چکها به مالک عودت گردد.
*چک فقط مربوط مالک باشد.

 

۱- اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟

مالک و وکیل قانونی مالک

2-حداقل مساحت ودهانه مجاز جهت واحدهای تجاری محله ای وواحدهای تجاری مستقر در مجموعه های مسکونی به چه میزان می باشد؟

حداقل مساحت واحدهای تجاری محله ای وواحدهای تجاری مستقر در مجموعه های مسکونی ۲۵ مترمربع وحداقل عرض(دهانه) آنها ۶/۳ متر وحداقل طول (عمق) آنها ۷/۶ متر مجاز می باشد.

3- احداث پنجره در نورگیر هایی که مجاور حیاط همسایه می باشند به چه صورت مجاز می باشد؟

مالک ملزم به عدم استفاده از پنجره بازشو تا ارتفاع ۷/۱ متر و استفاده از شیشه های مشجر تا ارتفاع ۷/۱ متر در حیاط خلوت یا نورگیر مشرف به حیاط منازل همسایگان می باشد.

4- تامین پارکینگ جهت واحدهای اداری به چه صورت مجاز است؟

به ازاء هرواحد یا ۵۰ مترمربع زیربنای ناخالص اداری تامین یک واحدپارکینگ به صورت سرپوشیده الزامی است.

5- حریم معابر چقدر است؟

جدر بر خیابانهای ۲۰ الی ۳۵ متر ۵ متر ، در بر خیابانهای ۳۵ الی ۴۵ متر حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ متر و در بر خیابانهای بیشتر از ۴۵ متر بیش از ۲۵ الی ۳۰ متر .

6- دسترسی سواره در املاکی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند چگونه است ؟

دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر می باشد .

7- دسترسی و نورگیری از فضای سبز عمومی چگونه است ؟

هیچگونه دسترسی سواره و پیاده و استفاده بمنظور گیری از فضاهای سبز عمومی شهر مجاز نیست .

۸- مسئولیت جابجائی ملک و جابجائی در احداث بنا بعهده کیست ؟

کلیه مسئولیتهای مربوط به جابجائی ملک و احداث بنا و تعارض و تداخل بعهده مالکین املاک می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد .

۹- تفکیک و افراز املاک چگونه است ؟

پس از تشکیل پرونده در شهرداری و بررسی مطابق ضوابط شهرسازی و معماری و مقایسه با حد نصاب مجاز تفکیک منطقه و تامین حقوق شهرداری بررسی و اقدام می گردد .

۱۰- حداقل عرض گذر چقدر است ؟

حداقل عرض گذر با توجه به ضوابط و مشکلات ترافیکی تعیین می گردد اما به هر صورت نباید از ۶ متر کمتر باشد .

11- ابعاد راه پله و راهرو مجاز بمنظور رعایت مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان نیز عدم مشمول عوارض مازاد تراکم به چه میزان است؟

ابعاد استاندارد راه پله و راهرو طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل می باشد (راه پله دو طرفه = طول * عرض = ۴/۲ * ۸/۴ راه پله سه طرفه = عرض هر پاگرد ۲/۱ حداکثر ارتفاع پله حداکثر ۱۸ سانتی متر و کف پله حداقل ۳۰ سانتی متر درصورت عدم رعایت موارد فوق شامل عوارض مازاد تراکم می گردد.

12- ایا تغییر در متراژ و تعداد انبار و تاسیسات مسکونی در همکف و یا زیرزمین مجاز است ؟

احداث انبار مسکونی در همکف املاکی که دارای زیرزمین می باشند مجاز نبوده و درصورتیکه ملک فاقد زیرزمین باشد و احداث انباری منجر به حذف پارکینگ نگردد مجاز است ضمن اینکه احداث انبار مسکونی در مجاورت گذر مجاز نمی باشد . تغییر در تعداد واحدهای انبار مسکونی در زیرزمین نیز درصورت عدم حذف پارکینگ مجاز است .

13. ایا احداث استخر و سونا و جکوزی و مشتقات آن در زیرزمین مجاز است؟

احداث استخر در زیرزین صرفاً جهت استفاده ساکنین ساختمان و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز است و درصورتیکه حجم آن بیشتر از ۳۰ مترمکعب شود مشمول عوارض می گردد .

14-حداکثر متراژ مجاز جهت احداث سرویس بهداشتی در حیاط و زیرزمین و همکف چقدر است ؟

حداکثر متراژ سرویس بهداشتی در حیاط ۳ مترمربع و در همکف یا زیرزمین ۵/۲ مترمربع می باشد و درغیراینصورت مشمول عوارض می گردد.
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها