بانک ها

بانك صادرات - شعبه فرزانهتوضیحاتکدپستی

١٨٩٤٩٦٩٩٧١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - خاوران - ايستگاه پمپ بنزين دوم

رایانامه

شماره تماس

٢٥٣٠٠٧٣٣
تصاویر بیشتر